Menu

accordion menu jquery

baner godziny otwarcia1


zastrzezenia kart

 

 

Informacja o pracy Punktu Kasowego w Czarni w dniu 9 czerwiec 2023 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu  09 czerwca 2023r. (PIĄTEK) placówka Banku: Punkt Kasowy w Czarni będzie nieczynna.

Obsługa pozostałych placówek Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego w Myszyńcu, w tym dniu, pozostaje bez zmian.

Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

Przerwa techniczna usługi BLIK

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że w dniu 29.05.2023 r. w godz. 00:00-03:00 w związku z planowanymi pracami w infrastrukturze IT Card S.A. niedostępna będzie usługa BLIK.

Za utrudnienia przepraszamy.

ZEBRANIE GRUPY CZŁONKOWSKIEJ NR 14

Zarząd
Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego w Myszyńcu
zawiadamia
Członków Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego,
 
że w dniu 28 KWIETNIA 2023r. o godz. 1100 
w PK W CZARNI
KURPIOWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MYSZYŃCU
CZARNIA , 07-431 CZARNIA
odbędzie się:

 

ZEBRANIE GRUPY CZŁONKOWSKIEJ NR 14

KURPIOWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MYSZYŃCU w której skład wchodzą miejscowości: BANDYSIE, DŁUGIE

 
na którym Zarząd KBS:
 • złoży sprawozdanie z działalności Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego w Myszyńcu w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.,
 • przedstawi sprawozdanie z przeprowadzonej lustracji w 2022r.,
 • przedstawi propozycję zmian w Regulaminie Działania Rady Nadzorczej.,
 • omówi sprawy, które będą przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli.

 

ZARZĄD
KURPIOWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
W MYSZYŃCU

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI KURPIOWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MYSZYŃCU

Zarząd
Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego w Myszyńcu
zawiadamia
Członków Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego, że w dniu 25 MAJA 2023r. o godz. 11:00
 w lokalu KURPIOWSKA KRAINA, Wydmusy, ul. Miodobrania 1, 07-430 Myszyniec odbędzie się:

                                                      

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI KURPIOWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MYSZYŃCU


z następującym porządkiem obrad
 1. Otwarcie obrad,
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania Przedstawicieli,
 3. Wybór Sekretarza Zebrania Przedstawicieli,
 4. Uchwalenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego w Myszyńcu,
 5. Przyjęcie porządku obrad,
 6. Wybór Komisji skrutacyjnej,
 7. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i zdolności do podejmowania uchwał,
 8. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
 9. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku w tym ocena Zasad Ładu Korporacyjnego oraz Raport z realizacji Polityki wynagradzania Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego w Myszyńcu,
 10. Samoocena regulacji dotyczących działalności Rady Nadzorczej,
 11. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku,
 12. Przedstawienie sprawozdania finansowego Banku wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta.
 13. Informacja o przeprowadzonej lustracji w 2022 r.
 14. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu,
 15. Przedstawienie kierunków działalności banku na rok 2023r.,
 16. Propozycja podziału nadwyżki bilansowej za 2022r.,
 17. Dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami i informacjami,
 18. Podjęcie Uchwał w sprawach:
 • zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej;
 • oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego w Myszyńcu oraz skuteczności jej działania za 2022 r.;
 • zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego w Myszyńcu za 2022 r.
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego w Myszyńcu za 2022r.;
 • udzielenia absolutorium członkom Zarządu;
 • podziału nadwyżki bilansowej;
 • zatwierdzenie kierunków działania Banku na rok 2023 w tym kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej;
 • dokonania zmian w Regulaminie działania Rady Nadzorczej; w tym ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, w tym członków Komitetu Audytu;
 • Wybór pełnomocnika Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego na Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Banku Zrzeszającego;
 1. Inne wnioski zgłoszone przez Członków podczas obrad Zebrania Przedstawicieli, w tym omówienie postulatów zgłaszanych na Zebraniach Grup Członkowskich.
 2. Zamknięcie Obrad.
Jednocześnie zawiadamiamy, że sprawozdanie roczne Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego w Myszyńcu i rachunek wyników oraz protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli są wyłożone do wglądu w centrali Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego w Myszyńcu. Zgodnie z § 23 ust 4 Statutu Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego w Myszyńcu w przypadku braku wymaganej większości drugi termin ZP ustala się w tym samym dniu o godzinie 11:30.

 

ZARZĄD
KURPIOWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
W MYSZYŃCU

ZEBRANIE GRUPY CZŁONKOWSKIEJ NR 5

Zarząd
Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego w Myszyńcu
zawiadamia
Członków Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego,
 
że w dniu 25 KWIETNIA 2023r. o godz. 1300
w lokalu KURPIOWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MYSZYŃCU
Plac Wolności 56, 07-430 Myszyniec
odbędzie się:

 

ZEBRANIE GRUPY CZŁONKOWSKIEJ NR 5

KURPIOWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MYSZYŃCU w której skład wchodzą miejscowości: DRĘŻEK, WYDMUSY, ZALESIE.

 
na którym Zarząd KBS:
 • złoży sprawozdanie z działalności Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego w Myszyńcu w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.,
 • przedstawi sprawozdanie z przeprowadzonej lustracji w 2022r.,
 • przedstawi propozycję zmian w Regulaminie Działania Rady Nadzorczej.,
 • omówi sprawy, które będą przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli.
 
ZARZĄD
KURPIOWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
W MYSZYŃCU

Przerwa w autoryzacji kart, działaniu portalu Kartosfera i usługi BLIK

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu: 2023-05-15 od godziny 00:00 do godziny 03:00 planowane są prace w infrastrukturze ITCARD S.A.

W związku z powyższym, we wskazanym przedziale czasowym wystąpi przerwa:

- w autoryzacji transakcji kart wydanych dla Banku BPS.

- w dostępie do portalu kartowego KARTOSFERA, aplikacji mobilnej, oraz w zarządzaniu usługą tokenizacji, w tym enrollment karty w GPay, oraz Apple Pay.

- w działaniu usługi BLIK

 

Za niedogodności serdecznie przepraszamy.

ZEBRANIE GRUPY CZŁONKOWSKIEJ NR 4

Zarząd
Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego w Myszyńcu
zawiadamia
Członków Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego,
 
że w dniu 25 KWIETNIA 2023r. o godz. 1230
w lokalu KURPIOWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MYSZYŃCU
Plac Wolności 56, 07-430 Myszyniec

 

odbędzie się:

ZEBRANIE GRUPY CZŁONKOWSKIEJ NR 4

KURPIOWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MYSZYŃCU w której skład wchodzą miejscowości: WOLKOWE

 
na którym Zarząd KBS:
 • złoży sprawozdanie z działalności Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego w Myszyńcu w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.,
 • przedstawi sprawozdanie z przeprowadzonej lustracji w 2022r.,
 • przedstawi propozycję zmian w Regulaminie Działania Rady Nadzorczej.,
 • omówi sprawy, które będą przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli.
 
ZARZĄD
KURPIOWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
W MYSZYŃCU

ZEBRANIE GRUPY CZŁONKOWSKIEJ NR 16

Zarząd
Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego w Myszyńcu
zawiadamia
Członków Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego,

 

że w dniu 28 KWIETNIA 2023r. o godz. 1200
 w PK W CZARNI
KURPIOWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MYSZYŃCU
CZARNIA , 07-431 CZARNIA
odbędzie się:

 

ZEBRANIE GRUPY CZŁONKOWSKIEJ NR 16

KURPIOWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MYSZYŃCU w której skład wchodzą miejscowości: CUPEL, CYK, MICHAŁOWO, SUROWE

 
na którym Zarząd KBS:
 • złoży sprawozdanie z działalności Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego w Myszyńcu w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.,
 • przedstawi sprawozdanie z przeprowadzonej lustracji w 2022r.,
 • przedstawi propozycję zmian w Regulaminie Działania Rady Nadzorczej.,
 • omówi sprawy, które będą przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli.
 
ZARZĄD
KURPIOWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
W MYSZYŃCU

ZEBRANIE GRUPY CZŁONKOWSKIEJ NR 3

Zarząd
Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego w Myszyńcu
zawiadamia
Członków Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego,
 
że w dniu 25 KWIETNIA 2023r. o godz. 1200
w lokalu KURPIOWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MYSZYŃCU
Plac Wolności 56, 07-430 Myszyniec
odbędzie się:

 

ZEBRANIE GRUPY CZŁONKOWSKIEJ NR 3

KURPIOWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MYSZYŃCU w której skład wchodzą miejscowości: CHARCIABAŁDA, MYSZYNIEC STARY, OLSZYNY, PEŁTY, ŚWIDWIBOREK.

 
na którym Zarząd KBS:
 • złoży sprawozdanie z działalności Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego w Myszyńcu w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.,
 • przedstawi sprawozdanie z przeprowadzonej lustracji w 2022r.,
 • przedstawi propozycję zmian w Regulaminie Działania Rady Nadzorczej.,
 • omówi sprawy, które będą przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli.
 
ZARZĄD
KURPIOWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
W MYSZYŃCU

ZEBRANIE GRUPY CZŁONKOWSKIEJ NR 15

Zarząd
Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego w Myszyńcu
zawiadamia
Członków Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego,

 

że w dniu 28 KWIETNIA 2023r. o godz. 1130 
w PK W CZARNI
KURPIOWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MYSZYŃCU
CZARNIA , 07-431 CZARNIA
odbędzie się:

 

ZEBRANIE GRUPY CZŁONKOWSKIEJ NR 15

KURPIOWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MYSZYŃCU w której skład wchodzą miejscowości: BRZOZOWY KĄT, CZARNIA, RUTKOWO

 
na którym Zarząd KBS:
 • złoży sprawozdanie z działalności Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego w Myszyńcu w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.,
 • przedstawi sprawozdanie z przeprowadzonej lustracji w 2022r.,
 • przedstawi propozycję zmian w Regulaminie Działania Rady Nadzorczej.,
 • omówi sprawy, które będą przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli.
 
ZARZĄD
KURPIOWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
W MYSZYŃCU

ZEBRANIE GRUPY CZŁONKOWSKIEJ NR 2

Zarząd
Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego w Myszyńcu
zawiadamia
Członków Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego,
 
że w dniu 25 KWIETNIA 2023r. o godz. 1130
w lokalu KURPIOWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MYSZYŃCU
Plac Wolności 56, 07-430 Myszyniec
odbędzie się:

ZEBRANIE GRUPY CZŁONKOWSKIEJ NR 2

KURPIOWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MYSZYŃCU w której skład wchodzą miejscowości: BIAŁUSNY LASEK, KORYTA, MYSZYNIEC, ZDUNEK, OSTROŁĘKA

 
na którym Zarząd KBS:
 • złoży sprawozdanie z działalności Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego w Myszyńcu w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.,
 • przedstawi sprawozdanie z przeprowadzonej lustracji w 2022r.,
 • przedstawi propozycję zmian w Regulaminie Działania Rady Nadzorczej.,
 • omówi sprawy, które będą przedmiotem obrad najbliższego Zebrania Przedstawicieli.
 
ZARZĄD
KURPIOWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
W MYSZYŃCU