Menu

zastrzezenia kart

 

 

Informacja o zmianach w Taryfie prowizji i opłat za czynności bankowe

Szanowni klienci,

Kurpiowski Bank Spółdzielczy w Myszyńcu uprzejmie informuje, iż z dniem 16 grudnia 2019r. ulega zmianie Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w Kurpiowskim Banku Spółdzielczym w Myszyńcu.

Zmiany są spowodowane m.in. wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/518 z dnia 19 marca 2019r. ustanawiające przepisy dotyczące płatności transgranicznych i przejrzystości opłat za przeliczenie waluty na terytorium Unii. Zmiany te obligują dostawców usług płatniczych (Bank) do zrównania wysokości opłat za płatności transgraniczne w euro z opłatami pobieranymi przez tych dostawców za odpowiadające im płatności krajowe w walucie danego państwa członkowskiego.

Bank dokonuje zmian w Taryfie opłat i prowizji na podstawie zapisów: Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych, będącym załącznikiem do Uchwały Zarządu Banku nr 23/ZRBD/2019 z dnia 08.03.2019r. (§ 97 ust. 2) oraz Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych, będącym załącznikiem do Uchwały nr 23/ZRBD/2019 z dnia 08.03.2019r. (§ 95 ust. 3).

Zgodnie z powyższymi regulacjami Bank jest upoważniony do zmiany Taryfy prowizji i opłat, polegającej na podwyższeniu stawek opłat i prowizji, wyłącznie po wystąpieniu określonych przesłanek. Powodem obecnych zmian Taryfy jest wpływ wzrostu rzeczywistych kosztów danej usługi na skutek niezależnych od Banku czynników zewnętrznych, w szczególności: wzrostu cen opłat pocztowych i telekomunikacyjnych, rozliczeń międzybankowych koniecznych do wykonania danej usługi, wzrostu cen energii, wejście w życie nowych regulacji prawnych, zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, wdrożenia rekomendacji KNF, zarządzeń Prezesa NBP, powodujących wzrost kosztów świadczonej usługi  co najmniej o 1%, na koszty działania Banku.

Wprowadzone zmiany dotyczą przede wszystkim następujących opłat:

 • Obniżeniu ulegają opłaty za przelew SEPA do poziomu opłaty za przelew krajowy. Zmianie ulega również opłata za przelew SWIFT i TARGET do wysokości opłaty za SORBNET;
 • Znosimy opłatę za przelew otrzymany z zagranicy lub krajowy w walucie obcej;
 • Ustalono maksymalną wysokość prowizji od wypłat gotówkowych z rachunków prowadzonych w KBS w Myszyńcu;
 • Ulega zmianie:
  • opłata od wpłat gotówkowych za energię elektryczną;
  • opłaty za prowadzenie rachunku bieżącego dla rolników, bieżącego dla rolników z dostępem do bankowości internetowej, bieżącego dla rolników z otwartą linią kredytową, bieżącego dla rolników z otwartą linią kredytową i z dostępem do bankowości internetowej;
  • opłata za przelew w systemie ELIXIR;
  • opłata za sporządzenie wyciągu z rachunku bankowego wysyłanego na wniosek posiadacza rachunku poza granice kraju;
  • opłata za likwidację rachunku z wyjątkiem likwidacji istniejącego i równocześnie otwarcie innego rachunku;
  • opłata za wydanie na wniosek klienta zaświadczenia stwierdzającego posiadanie rachunku bankowego oraz rachunku bieżącego z podaniem obrotów i oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej;
  • opłata za zmianę w umowie i karcie wzorów podpisów;
  • wysokość minimalnej opłaty za realizację tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu;
  • opłata za otwarcie oraz prowadzenie rachunku walutowego dla klientów instytucjonalnych;
  • wysokość minimalnej opłaty za wymianę walut;
  • opłata za sporządzenie na wniosek klienta odpisu jednego dowodu do wyciągu oraz wydruku historii operacji;
  • opłaty za wydanie nowej karty bankomatowej, wydanie karty w trybie expressowym, wznowienie karty po upływie terminu ważności, niezwrócenie karty na żądanie banku;
  • minimalna wysokość opłaty za wypłatę gotówki w pozostałych bankomatach w kraju;
  • opłata za zmianę wysokości miesięcznego limitu indywidualnego na karcie;
  • opłata za powtórne generowanie nowego PIN-u na żądanie użytkownika karty;
  • opłata za generowanie zestawienia transakcji na wniosek posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany;
  • opłata za zmianę limitu karty;
  • opłata za odblokowanie karty;
  • opłata za wydanie na wniosek klienta zaświadczeń o: numerze rachunku, o stanie środków na rachunku ROR, o posiadaniu wkładów oszczędnościowych terminowych, jego wysokości oraz wysokości dopisanych odsetek;
  • opłaty za wysłanie wezwań ( monitów ) do zapłaty należności banku z tytułu powstania niedopuszczalnego salda debetowego oraz z tytułu inkasa wekslowego;
  • opłata za prowadzenie rachunku walutowego;
  • opłata za przyjęcie i przechowywanie w depozycie bankowym dokumentów oraz przedmiotów wartościowych;
  • opłata za wydanie portfela do wrzutni nocnej;
 • Wprowadzono  zmianę wysokości prowizji za niewykorzystany limit w rachunku bieżącym dla umów zawartych od dnia 01.01.2020r ( dotyczy kredytów z obniżoną prowizją);
 • Wprowadzono prowizję za rozpatrzenie wniosku o restrukturyzację / ugodę oraz za zawarcie umowy restrukturyzacji / ugody;
 • Wprowadzono opłatę za dokonywanie wypłat z tytułu spadkobrania;
 • Wprowadzono opłatę za udzielenie zbiorczej informacji o rachunkach w bankach oraz spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, uzyskanych przez Bank na wniosek osoby poszukującej rachunków własnych lub osoby, która uzyskała tytuł prawny do spadku;
 • Wprowadzono opłatę za obsługę zagranicznego świadczenia emerytalnego lub rentowego;
 • Wycofano z Taryfy nieaktualne produkty.

                                                                       

Jednocześnie informujemy, że jeśli nie wyraża Pan/Pani zgody na zmiany zawarte w Taryfie prowizji i opłat za czynności bankowe w Kurpiowskim Banku Spółdzielczym w Myszyńcu może Pan/Pani przed proponowaną datą wejścia w życie tych zmian: złożyć na piśmie sprzeciw wobec tych zmian, co spowoduje rozwiązanie umowy o prowadzenie rachunku. Niezłożenie na piśmie wyżej wymienionego oświadczenia oznaczać będzie akceptację zmian w Taryfie prowizji i opłat za czynności bankowe w Kurpiowskim Banku Spółdzielczym w Myszyńcu.

Aktualnie obowiązująca Taryfa prowizji:

 

Taryfa prowizji i opłat obowiązująca od 16 grudnia 2019r.: