Menu

joomla accordion free

zastrzezenia kart

 

 

Informacja o zmianach w Tabela oprocentowania produktów bankowych oraz Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe

Myszyniec, dnia 1 czerwca 2020r

Szanowni Klienci

Kurpiowski Bank Spółdzielczy w Myszyńcu uprzejmie informuje, iż z dniem:

  • 03 czerwca 2020r. ulega zmianie Tabela oprocentowania produktów bankowych w Kurpiowskim Banku Spółdzielczym w Myszyńcu wprowadzona Uchwałą Zarządu nr 37/ZKM/2020 z dnia 09.04.2020r;
  • 01 lipca 2020r. ulega zmianie Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w Kurpiowskim Banku Spółdzielczym w Myszyńcu wprowadzona Uchwałą Zarządu nr 83/ZRBD/2019 z dnia 11.10.2019 r. (Dział Klienci Instytucjonalni);
  • 01 sierpnia 2020r. ulega zmianie Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w Kurpiowskim Banku Spółdzielczym w Myszyńcu wprowadzona Uchwałą Zarządu nr 83/ZRBD/2019 z dnia 11.10.2019 r. (Dział Klienci Indywidualni);

Bank dokonuje zmian w Taryfie opłat i prowizji  oraz Tabeli oprocentowania na podstawie zapisów: Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych, będącym załącznikiem do Uchwały nr 23/ZRBD/2019 z dnia 08.03.2019r, (§ 35) oraz Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych, będącym załącznikiem do Uchwały nr 23/ZRBD/2019 z dnia 08.03.2019r. (§  94).

Zgodnie z powyższymi regulacjami Bank jest upoważniony do zmiany Taryfy prowizji i opłat, polegającej na podwyższeniu stawek opłat i prowizji, wyłącznie po wystąpieniu określonych przesłanek. Powodem obecnych zmian Taryfy jest wpływ wzrostu rzeczywistych kosztów danej usługi na skutek niezależnych od Banku czynników zewnętrznych, w szczególności: wzrostu cen opłat pocztowych i telekomunikacyjnych, rozliczeń międzybankowych koniecznych do wykonania danej usługi, wzrostu cen energii, wejście w życie nowych regulacji prawnych, zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, wdrożenia rekomendacji KNF, zarządzeń Prezesa NBP, powodujących wzrost kosztów świadczonej usługi  co najmniej o 1%, na koszty działania Banku.                                                                  

Jednocześnie informujemy, że jeśli nie wyraża Pan/Pani zgody na zmiany zawarte w Taryfie prowizji i opłat za czynności bankowe w Kurpiowskim Banku Spółdzielczym w Myszyńcu  może Pan/Pani przed proponowaną datą wejścia w życie tych zmian: złożyć na piśmie sprzeciw wobec tych zmian, co spowoduje rozwiązanie umowy o prowadzenie rachunku. Niezłożenie na piśmie wyżej wymienionego oświadczenia oznaczać będzie akceptację zmian w powyższych dokumentach.

Aktualna Taryfa prowizji i opłat oraz Tabela oprocentowania znajduje się w Placówkach Banku oraz na stronie internetowej www.kbsmyszyniec.pl