Menuzastrzezenia kart

 

 

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI KURPIOWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MYSZYŃCU

Zarząd
Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego w Myszyńcu
zawiadamia
Członków Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego, że w dniu 28 CZERWCA 2022r. o godz. 11:00
 w lokalu KURPIOWSKA KRAINA, Wydmusy, ul. Miodobrania 1, 07-430 Myszyniec
odbędzie się:

 

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI KURPIOWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MYSZYŃCU


które oceni działalność Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego w Myszyńcu za 2021r. dokona wyboru członków Rady Nadzorczej oraz zatwierdzi kierunki działania na 2022 r.

 1. Otwarcie obrad, Przyjęcie Regulaminu ZP Wybór Prezydium ZP, Przyjęcie porządku obrad Zebrania Przedstawicieli.
 2. Wybór Komisji: skrutacyjnej oraz odpowiedniości,
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
 4. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej KBS w Myszyńcu za 2021r,
 5. Sprawozdanie z działalności KBS w Myszyńcu za 2021 r. wraz opinią biegłego rewidenta,
 6. Przedstawienie bilansu, rachunku zysków i strat oraz projektu podziału nadwyżki bilansowej,
 7. Przyjęcie Regulaminu Działania Rady Nadzorczej,
 8. Przyjęcie Polityki oceny odpowiedniości członków Zarządu Banku, członków Rady Nadzorczej oraz osób pełniących kluczowe funkcje,
 9. Przyjęcie zmian w Statucie Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego w Myszyńcu
 10. Zgłaszanie komisji skrutacyjnej kandydatów na Członków Rady Nadzorczej na kadencję na lata 2022 – 2026 wraz z przedkładaniem komisji ds. odpowiedniości formularzy oceny odpowiedniości indywidualnej wtórnej i pierwotnej.
 11. Dokonanie oceny odpowiedniości indywidualnej i kolegialnej członków Rady Nadzorczej KBS w Myszyńcu,
 12. Dokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej na okres czteroletniej kadencji,
 13. Omówienie wniosków i postulatów zgłoszonych przez Członków Banku na Zebraniach Grup Członkowskich,
 14. Podjęcie uchwał:
  • Udzielenia absolutorium Zarządowi za 2021 r.,
  • W sprawie dokonania zmian w statucie KBS w Myszyńcu,
  • Zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z bilansem za 2021r oraz podziału nadwyżki bilansowej,
  • Przyjęcia kierunków rozwoju na 2022 r.
  • Wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Czarnia

Jednocześnie zawiadamiamy, że sprawozdanie roczne Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego w Myszyńcu i rachunek wyników oraz protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli są wyłożone do wglądu w centrali Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego w Myszyńcu. Zgodnie z § 23 ust 4 Statutu Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego w Myszyńcu.

W przypadku braku wymaganej większości drugi termin ZP ustala się w tym samym dniu o godzinie 11:30.

Informujemy również, iż kandydaci na członków Rady Nadzorczej są zobowiązani zgodnie z Polityką oceny odpowiedniości do przedłożenia na Zebraniu Przedstawicieli formularzy oceny odpowiedniości wraz z niezbędnymi załącznikami, w celu stwierdzenia ich odpowiedniości do pełnienia roli Członka Rady Nadzorczej.

 

ZARZĄD

KURPIOWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

W MYSZYŃCU