Menu

baner godziny otwarcia1


zastrzezenia kart

 

 

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI KURPIOWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MYSZYŃCU

Zarząd
Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego w Myszyńcu
zawiadamia
Członków Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego, że w dniu 25 MAJA 2023r. o godz. 11:00
 w lokalu KURPIOWSKA KRAINA, Wydmusy, ul. Miodobrania 1, 07-430 Myszyniec odbędzie się:

                                                      

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI KURPIOWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MYSZYŃCU


z następującym porządkiem obrad
 1. Otwarcie obrad,
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania Przedstawicieli,
 3. Wybór Sekretarza Zebrania Przedstawicieli,
 4. Uchwalenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego w Myszyńcu,
 5. Przyjęcie porządku obrad,
 6. Wybór Komisji skrutacyjnej,
 7. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i zdolności do podejmowania uchwał,
 8. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
 9. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku w tym ocena Zasad Ładu Korporacyjnego oraz Raport z realizacji Polityki wynagradzania Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego w Myszyńcu,
 10. Samoocena regulacji dotyczących działalności Rady Nadzorczej,
 11. Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku,
 12. Przedstawienie sprawozdania finansowego Banku wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta.
 13. Informacja o przeprowadzonej lustracji w 2022 r.
 14. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu,
 15. Przedstawienie kierunków działalności banku na rok 2023r.,
 16. Propozycja podziału nadwyżki bilansowej za 2022r.,
 17. Dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami i informacjami,
 18. Podjęcie Uchwał w sprawach:
 • zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej;
 • oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego w Myszyńcu oraz skuteczności jej działania za 2022 r.;
 • zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego w Myszyńcu za 2022 r.
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego w Myszyńcu za 2022r.;
 • udzielenia absolutorium członkom Zarządu;
 • podziału nadwyżki bilansowej;
 • zatwierdzenie kierunków działania Banku na rok 2023 w tym kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej;
 • dokonania zmian w Regulaminie działania Rady Nadzorczej; w tym ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, w tym członków Komitetu Audytu;
 • Wybór pełnomocnika Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego na Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Banku Zrzeszającego;
 1. Inne wnioski zgłoszone przez Członków podczas obrad Zebrania Przedstawicieli, w tym omówienie postulatów zgłaszanych na Zebraniach Grup Członkowskich.
 2. Zamknięcie Obrad.
Jednocześnie zawiadamiamy, że sprawozdanie roczne Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego w Myszyńcu i rachunek wyników oraz protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli są wyłożone do wglądu w centrali Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego w Myszyńcu. Zgodnie z § 23 ust 4 Statutu Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego w Myszyńcu w przypadku braku wymaganej większości drugi termin ZP ustala się w tym samym dniu o godzinie 11:30.

 

ZARZĄD
KURPIOWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
W MYSZYŃCU