Menu

baner godziny otwarcia1


zastrzezenia kart

 

 

Kwota wolna od zajęcia

Kwota środków pieniężnych wolnych od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego

(art. 54 ust. 1 Prawa bankowego)

Środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych umów, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego, w każdym miesiącu kalendarzowym, w którym obowiązuje zajęcie, do wysokości 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, przysługującego pracownikowi zatrudnionemu w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy.

Minimalne wynagrodzenie w 2022 roku wynosi 3 010,00 zł, zatem obecnie kwota wolna od zajęcia wynosi 2 257,50 zł.

Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach oszczędnościowych oraz na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych prowadzonych dla kilku osób fizycznych (rachunkach wspólnych) są wolne od zajęcia do wysokości określonej w ust. 1, niezależnie od liczby współposiadaczy takiego rachunku.

Kwota wolna dotyczy okresu od dnia dokonania zajęcia do końca miesiąca kalendarzowego i w każdym następnym miesiącu kalendarzowym trwania egzekucji.

Wyłączenie od zajęcia środków pieniężnych, o których mowa w ust. 1, nie dotyczy egzekucji na zaspokojenie alimentów. Na zaspokojenie alimentów środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym podlegają egzekucji w pełnej wysokości, nie przysługuje dłużnikowi kwota wolna.