Menu

baner godziny otwarcia1


zastrzezenia kart

 

 

Zapis na wypadek śmierci

1. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci:

1) może być złożona wyłącznie do rachunku indywidualnego:

a) oszczędnościowo-rozliczeniowego,
b)
oszczędnościowego,
c)
terminowej lokaty oszczędnościowej

2) może być złożona, zmieniona lub odwołana w dowolnym czasie przez Posiadacza rachunku bezpośrednio w placówce Banku;
3) wygasa z chwilą zamknięcia rachunku bankowego, którego ten zapis dotyczy lub po jej zrealizowanie o ile zaistniały przesłanki do jej realizacji;
4) obejmuje środki pieniężne zdeponowane przez Posiadacza rachunku w ramach zawartej Umowy

2. Sposób wyliczenia maksymalnej kwoty podlegającej wypłacie z tytułu zapisu na wypadek śmierci określa ustawa Prawo bankowe.

3. Kwota wypłaty, o której mowa w ust. 2, bez względu na liczbę wydanych dyspozycji, nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa GUS za ostatni miesiąc przed śmiercią Posiadacza rachunku.

4. Osobami wskazanymi w zapisie mogą być wyłącznie: małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo.

5. Posiadacz rachunku indywidualnego, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, może dokonać zapisu na wypadek śmierci, składając dyspozycję na Załączniku nr 14 Dyspozycja / odwołanie dyspozycji na wypadek śmierci.

6. Przyjmując zapis /zmianę bądź odwołanie wcześniej złożonej dyspozycji na wypadek śmierci należy sprawdzić: prawidłowość wypełnienia zapisu.

7. W przypadku, gdy w dyspozycji Posiadacz rachunku umieścił więcej niż jednego zapisobiorcę, wymagane jest wskazanie proporcji ułamkowych lub procentowe określenie udziałów poszczególnych zapisobiorców w ogólnej kwocie zapisu.

8. Przyjęcie dyspozycji na Załączniku nr 14 oraz poprawność zawartych w niej danych, pracownik placówki Banku, potwierdza składając podpis oraz stempel kasowo- memoriałowy.

9. Pracownik placówki Banku przyjmując dyspozycję na podstawie danych w niej zawartych, zakłada kartotekę dla Zapisobiorcy/ ów wskazanych w dyspozycji, zgodnie z Instrukcją Użytkownika Rachunki.

Dokument w formie papierowej, Pracownik placówki załącza do dokumentacji Posiadacza rachunku.

10. W przypadku zmiany dyspozycji na wypadek śmierci lub jej odwołania, pracownik placówki Banku musi dokonać stosownych zmian w systemie finansowo- księgowym. W przypadku odwołania dyspozycji lub zmiany polegającej na usunięciu jednego z Zapisobiorców, Pracownik placówki Banku odpina kartotekę tego Zapisobiorcy.

11. Osoby wskazane w złożonej przez Posiadacza rachunku dyspozycji na wypadek śmierci są uprawnione do podjęcia przypadających na ich rzecz kwot. Kwota wypłacona zgodnie z zapisem nie wchodzi do spadku po zmarłym Posiadaczu rachunku.

12. Pracownik placówki realizuje dyspozycję na podstawie:

1) powziętej przez Bank, wiarygodnej informacji o śmierci Posiadacza rachunku oraz

2) po dokonaniu identyfikacji Zapisobiorcy/ ów polegającej na porównaniu danych posiadanych w kartotece osoby wskazanej w dyspozycji z dokumentem tożsamości, którym aktualnie posługuje się Zapisobiorca;

3) w przypadku udziałów procentowych kilku Zapisobiorców po zweryfikowaniu udziałów procentowych wskazanych w dyspozycji;

4) źródłem wiarygodnej informacji może być: informacja otrzymana z bazy PESEL w związku z procesem realizowania przez Bank zapisów ustawy Prawo bankowe lub dostarczenie do Banku przez osoby trzecie odpisu aktu zgonu;

5) Wypłata kwot wskazanych w zapisie następuje w trybie ust. 3.

13. Pracownik placówki zrealizuje dyspozycję na rzecz Zapisobiorców w formie bezgotówkowej lub gotówkowej, zgodnie z danymi wskazanymi w Załączniku 14 a Dyspozycja przelania środków z tytułu realizacji bankowego zapisu na wypadek śmierci.

14. Bank po dokonaniu wypłaty z tytułu dyspozycji na wypadek śmierci, zobowiązany jest przekazać informację o dokonanych wypłatach i ich wysokości, w terminie 14 dni od daty wypłaty, do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby/ osób na rzecz, których nastąpiła wypłata.

 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ŚMIERCI POSIADACZA RACHUNKU

§ 1.

W przypadku otrzymania przez placówkę Banku informacji o śmierci Posiadacza rachunku, jeżeli dane zmarłego na przedstawionym akcie zgonu są zgodne z danymi Posiadacza rachunku widniejącymi w systemie, pracownik placówki Banku niezwłocznie:

1) anuluje wszelkie pełnomocnictwa;

2) anuluje zlecenia stałe;

3) zgłasza zastrzeżenie kart płatniczych;

4) wprowadza informację o śmierci Posiadacza rachunku do systemu finansowo- księgowego;

5) odpina wyciąg od rachunku

6) kopię aktu zgonu dołącza do dokumentacji rachunku.

§ 2.

1. Z rachunku zmarłego Posiadacza rachunku nie wolno dokonywać żadnych innych wypłat poza:

1) wypłatą z tytułu kosztów pogrzebu;

2) realizacją zapisu na wypadek śmierci;

3) wypłatą z tytułu spadkobrania;

4) zwrotem do ZUS/KRUS lub innych organów emerytalno-rentowych nienależnego świadczenia.

2.Dyspozycje, o których mowa w ust. 1 realizowane są zgodnie z kolejnością wpływu do placówki Banku.

3.W przypadku, gdy po śmierci Posiadacza rachunku wpłyną środki z tytułu renty lub emerytury, Bank zwraca zaksięgowaną kwotę na żądanie ZUS/ KRUS lub innych organów emerytalno-rentowych.

§ 3.

1. W przypadku śmierci Posiadacza rachunku w jego miejsce wchodzą spadkobiercy – zgodnie z ogólnie obowiązującymi zasadami spadkobrania.

2. Z rachunku wspólnego nie wolno dokonywać wypłat z tytułu kosztów pogrzebu.

§ 4.

1. Decyzję o wypłacie z tytułu kosztów pogrzebu/ zapisu na wypadek śmierci podejmuje kierujący placówką Banku na podstawie dokumentów:

1) odpisu aktu zgonu

2) oryginalnych rachunków/faktury VAT stwierdzających wysokość wydatków, poniesionych zgodnie ze zwyczajami przyjętymi w danym środowisku.

2. W przypadku pozytywnej decyzji placówka Banku wypłaca z rachunków kwoty należne z tytułu zwrotu kosztów pogrzebu Posiadacza rachunku / zapisu na wypadek śmierci (gotówką lub przelewem na wskazany rachunek).

§ 5.

1. Środki pieniężne nieobjęte zapisem na wypadek śmierci, a także pozostałe, po realizacji zapisu i wypłacie kosztów pogrzebu podlegają wypłacie na rzecz spadkobierców.

2. Wypłata środków z rachunku z tytułu spadkobrania jest dokonywana na podstawie: prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego oraz prawomocnego postanowienia sądu o podziale spadku lub umowy notarialnej o dziale spadku lub umowy o dziale spadku lub zgodnego pisemnego oświadczenia wszystkich spadkobierców o podziale środków na rachunku bankowym.

 

Do pobrania: