Menu

joomla accordion free

zastrzezenia kart

 

 

Informacja o zasadach składania i rozpatrywania reklamacji/skarg

1. Każdy Klient Banku jest uprawniony do złożenia reklamacji/skargi, a Bank jest zobowiązany do jej rozpatrzenia według poniższych zasad, z uwzględnieniem ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym oraz Zasad dotyczących procesu obsługi skarg przez instytucje finansowe wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.

2. Reklamacja/skarga powinna zawierać zastrzeżenia związane z działalnością prowadzoną przez Bank wobec Klienta oraz dane adresowe Klienta. Klient powinien dołączyć wszelkie dokumenty związane z przedmiotem sprawy. Bank może zwrócić się do Klienta o uzupełnienie dokumentacji zgłaszanej reklamacji, w przypadku w którym uzupełnienie dokumentów warunkuje rozpatrzenie reklamacji.

3. Klient może złożyć reklamację/skargę w następującej formie:

  • pocztą tradycyjną kierując pismo na adres korespondencyjny Banku: 07-430 Myszyniec, ul. Plac Wolności 56;
  • telefonicznie na nr 29 77 21 022, faksem 29 77 21 022 lub pocztą elektroniczną na adres: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej Banku www.kbsmyszyniec.pl);
  • za pośrednictwem systemu bankowości internetowej;
  • pisemnie lub ustnie w placówce Banku.

4. Bieg terminu rozpatrywania reklamacji/skargi rozpoczyna się w dniu jej wpływu do Banku.

5. Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji/skargi przez pełnomocnika, na podstawie prawidłowo sporządzonego pełnomocnictwa.

6. Bank udziela odpowiedzi na reklamację/skargi w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, w formie papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji z zastrzeżeniem, że udzielenie odpowiedzi na reklamację/skargę w wybranej formie nie może powodować wystąpienia ryzyka ujawnienia tajemnicy bankowej osobom nieuprawnionym. W uzasadnionych przypadkach, gdy zachodzi konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i termin 30-dniowy rozpatrzenia reklamacji/skargi nie może zostać dotrzymany, Bank przed upływem tego terminu, informuje Klienta o przyczynie opóźnienia; wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone oraz przewidywany termin udzielenia odpowiedzi.

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6. termin rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi przez Bank nie może być dłuższy niż 60 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji/skargi.

8. W przypadku braku odpowiedzi ze strony Banku w ciągu 30 dni od otrzymania przez Bank skargi lub reklamacji lub brak przedstawienia uzasadnienia przekroczenia 30-dniowego terminu odpowiedzi na zgłoszenie, reklamację uznaje się za rozpatrzoną zgodnie z wolą Klienta.

9. Bank nie pobiera żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie reklamacji/skargi.

10. Klient ma prawo do złożenia odwołania od decyzji Banku do:

  • Zarządu Banku w terminie 30 dni od dnia otrzymania odpowiedzi;
  • Arbitra Bankowego - w przedmiocie roszczeń nie przekraczających 8 000 złotych;
  • Sądu Powszechnego w drodze powództwa cywilnego;
  • Rzecznika Finansowego – w przypadku Klientów Banku będących osobami fizycznymi, w tym wspólnikami spółek cywilnych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

11. Właściwym dla Banku organem nadzoru jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą przy Placu Powstańców Warszawy 1, 00- 030 Warszawa, adres korespondencyjny Urzędu: Komisja Nadzoru Finansowego, Plac Powstańców Warszawy 1, skr. poczt. 419, 00-950 Warszawa 1.