Menu

baner godziny otwarcia1


zastrzezenia kart

 

 

KREDYT NA UTRZYMANIE PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ PRZEZ PRODUCENTÓW ROLNYCH Z DOPŁATAMI ARiMR DO OPROCENTOWANIA

Kto może się ubiegać?

1. O kredyt mogą ubiegać się producenci rolni, w celu poprawy płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy, nie później niż do dnia 31 grudnia 2023 r.

2. Klient musi posiadać zdolność kredytową według zasad oceny Banku.

3. Kredyt mogą otrzymać klienci prowadzący działalność w ramach PKD: 01.1,01.2, 01.30.Z, 01.4, 01.50.Z, 01.64.Z.

Przeznaczenie produktu

Kredyt może zostać udzielony na uregulowanie zobowiązań finansowych związanych z prowadzeniem działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym oraz ponoszenie przez producentów rolnych bieżących nakładów przyczyniających się do poprawy płynności finansowej poprzez zakup m.in.:

1) kwalifikowanego materiału siewnego i szkółkarskiego,
2) nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, pasz treściwych i koncentratów paszowych dla zwierząt gospodarskich,
3) paliwa na cele rolnicze,
4) inwentarza żywego, zaliczanego zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości do środków obrotowych,
5) matek pszczelich użytkowych i reprodukcyjnych,
6) materiałów opałowych do ogrzewania szklarni i tuneli,
7) pasz objętościowych.

Kredyt nie może zostać udzielony na spłatę kredytów przeznaczonych na zakup środków trwałych nabywanych w ramach realizacji inwestycji finansowanych ze środków PROW 2007-2013 lub stanowiących koszty kwalifikowalne w ramach działań PROW 2014-2020.

Maksymalna kwota kredytu i okres kredytu

1. Maksymalna kwota kredytu zależy od zdolności kredytowej klienta oraz nie może przekroczyć:

1) 100 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni nie większej niż 50 ha użytków rolnych;
2) 200 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni powyżej 50 ha i nie większej niż 100 ha użytków rolnych;
3) 400 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni powyżej 100 ha użytków rolnych.

2. Kredyt może zostać udzielony maksymalnie na 60 miesięcy.

Wysokość oprocentowania i prowizje

1. Należne Bankowi odsetki płacone odpowiednio przez:

1) kredytobiorcę w wysokości 2 %,
2) ARiMR – w pozostałej części.

2. Wysokość wszelkich opłat i prowizji płaconych przez klienta na rzecz Banku z tytułu udzielenia kredytu preferencyjnego, w tym pobieranych od czynności bankowych w okresie kredytowania - 0,5% kwoty udzielonego kredytu

Wymagane dokumenty

1. Wniosek kredytowy oraz kwestionariusz osobisty (dokumenty z Banku);

2. Oświadczenie producenta rolnego ((załącznik nr 28 do Zasad ARiMR - dokument z Banku);

3.  w przypadku producenta rolnego prowadzącego gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni powyżej 50 ha użytków rolnych dokumenty, potwierdzające powierzchnię użytków rolnych w gospodarstwie rolnym, takie, jak np. nakaz płatniczy podatku rolnego, akt własności gruntów rolnych wraz z wypisem z rejestru gruntów, umowa dzierżawy gruntów rolnych wraz z wypisem z rejestru gruntów, zaświadczenie wydane przez kierownika biura powiatowego ARiMR wskazujące powierzchnię zgłoszoną do płatności bezpośrednich;

4. Decyzja dotycząca należnego zobowiązania podatkowego na rok 2023, tj. nakaz płatniczy oraz polisa ubezpieczenia gospodarstwa rolnego;

5. Zaświadczenia o niezaleganiu wobec: KRUS; z tytułu podatku od nieruchomości (z Urzędu Gminy); z tytułu podatku wobec Urzędu Skarbowego (jeśli rolnik jest płatnikiem VAT);

6. Dokumenty dotyczące uzyskiwanych przychodów z prowadzonej działalności rolniczej (np.: zaświadczenia z dostaw mleka za 2021, 2022 i 2023 rok; faktury, rachunki itp. – do uzgodnienia z Bankiem);

7. Dokumenty związane z zabezpieczeniem kredytu (do uzgodnienia z Bankiem).

 

 

Pliki do pobrania: