Menu

joomla accordion free

zastrzezenia kart

 

 

KREDYT HIPOTECZNY

1. Przeznaczenie kredytu – dowolny celu, związany z prowadzoną działalnością gospodarczą.

2. Okres kredytowania Kredyt może być udzielony na okres do 20 lat.

3. Karencja w spłacie - do 12 miesięcy od dnia wypłaty kredytu i dotyczy wyłącznie rat kapitałowych.

4. Kwota kredytu jest uzależniona od zdolności kredytowej Klienta oraz wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie. Kwota kredytu nie może przekroczyć 2.000.000 zł oraz 50% wartości nieruchomości będącej przedmiotem zabezpieczenia.

5. Bank może udzielić kredytu Klientowi, który spełnia wszystkie poniżej podane warunki:

  • prowadzi działalność gospodarczą nieprzerwanie przez co najmniej 24 miesiące; wywiązuje się terminowo z zobowiązań kredytowych wobec Banku, banków lub innych instytucji finansowych – Bank akceptuje możliwość 3-krotnego opóźnienia w spłacie zobowiązań Wnioskodawcy, powstałych w przeciągu ostatnich 6 miesięcy, pod warunkiem dokonania ich spłaty w przeciągu 14 dni od daty ich powstania,
  • posiada w Banku rachunek bieżący lub zobowiąże się do jego otwarcia przed uruchomieniem kredytu i przeprowadzanie rozliczeń proporcjonalnych do udziału Banku w zadłużeniu z tytułu udzielonego kredytu;
  • nie posiada zaległości podatkowych lub zobowiązań zrównanych z nimi oraz zaległości w stosunku do KRUS.

6. Zabezpieczenie kredytu:

  • hipoteka na nieruchomości lub ograniczonym prawie rzeczowym należącej/cym do Klienta lub osoby trzeciej, o odpowiedniej wartości rynkowej (wpis hipoteki na rzecz Banku, wyłącznie na pierwszym miejscu);
  • przelew na rzecz Banku praw z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych nieruchomości obciążonej hipoteką (dotyczy nieruchomości zabudowanych);
  • Pełnomocnictwo do rachunku/ów Klienta prowadzonych przez Bank;
  • weksel własny in blanco Klienta wraz z deklaracją wekslową.

7. Oprocentowanie oraz prowizja – zgodnie z poniżej zamieszczoną Tabelą oprocentowania produktów bankowych oraz Taryfą prowizji i opłat za czynności bankowe w Kurpiowskim Banku Spółdzielczym w Myszyńcu.