• Aktualności
 • ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego w Myszyńcu w dniu 23 maja 2024r.

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego w Myszyńcu w dniu 23 maja 2024r.

10-05-2024

Zarząd
Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego w Myszyńcu
zawiadamia
Członków Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego, że w dniu 23 maja 2024r. o godz. 1100
 w lokalu KURPIOWSKA KRAINA, Wydmusy, ul. Miodobrania 1, 07-430 Myszyniec odbędzie się:
ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI KURPIOWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MYSZYŃCU
z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad;
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania Przedstawicieli i zdolności do podejmowania uchwał;
 3. Uchwalenie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego w Myszyńcu, w tym podjęcie uchwały;
 4. Wybór Przewodniczącego Zebrania Przedstawicieli;
 5. Wybór Sekretarza Zebrania Przedstawicieli;
 6. Przyjęcie porządku obrad;
 7. Zatwierdzenie Polityki zapewnienia odpowiedniości Rady Nadzorczej, w tym podjęcie uchwały;
 8. Wybór komisji ds. odpowiedniości;
 9. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli;
 10. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku w tym ocena Zasad Ładu Korporacyjnego oraz Raport z realizacji Polityki wynagradzania Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego w Myszyńcu, w tym podjęcie uchwały;
 11. Samoocena regulacji dotyczących działalności Rady Nadzorczej, w tym podjęcie uchwały;
 12. Sprawozdania z działalności Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego w Myszyńcu, w tym podjęcie uchwały;
 13. Przedstawienie sprawozdania finansowego Banku wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta, w tym podjęcie uchwały;
 14. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu, w tym podjęcie uchwał;
 15. Propozycja podziału nadwyżki bilansowej za 2023r. w tym podjęcie uchwały;
 16. Przedstawienie kierunków działalności Banku na rok 2024, w tym podjęcie uchwały;
 17. Ocena indywidualna oraz kolegialna członków Rady Nadzorczej, w tym podjęcie uchwał;
 18. Dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami i informacjami;
 19. Podjęcie Uchwał w sprawach:
  1. dokonania zmian w Regulaminie działania Rady Nadzorczej,
  2. Wybór delegata na zjazd związku rewizyjnego.
 20. Inne wnioski zgłoszone przez Członków podczas obrad Zebrania Przedstawicieli w tym omówienie postulatów zgłaszanych na Zebraniach Grup Członkowskich;
 21. Zamknięcie Obrad.

Jednocześnie zawiadamiamy, że projekty uchwał oraz protokół z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli, roczne sprawozdanie z działalności banku wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym i opinią biegłego rewidenta zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu Banku są wyłożone na 14 dni przed Zebraniem Przedstawicieli w siedzibie Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego w Myszyńcu, Plac Wolności 56, 07-430 Myszyniec

W przypadku braku wymaganej większości drugi termin ZP ustala się w tym samym dniu o godzinie 11 30.

 

ZARZĄD

KURPIOWSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

W MYSZYŃCU

Kurpiowski Bank Spółdzielczy w Myszyńcu oświadcza, iż opublikowane na niniejszej stronie internetowej informacje, mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty Banku w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Kurpiowski Bank Spółdzielczy w Myszyńcu nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań, podejmowanych w oparciu o te informacje. Bank nie odpowiada za treści umieszczone w zewnętrznych serwisach WWW, do których łącza zostały umieszczone na niniejszym serwisie.