• KREDYT NA UTRZYMANIE PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ 2%

  KREDYT NA UTRZYMANIE PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ 2%

  DLA RONIKÓW Z DOPŁATAMI ARIMR DO OPROCENTOWANIA

   
  Kto może się ubiegać?

  1. O kredyt mogą ubiegać się producenci rolni, w celu poprawy płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy, nie później niż do dnia 31 grudnia 2023 r.

  2. Klient musi posiadać zdolność kredytową według zasad oceny Banku.

  3. Kredyt mogą otrzymać klienci prowadzący działalność w ramach PKD: 01.1,01.2, 01.30.Z, 01.4, 01.50.Z, 01.64.Z.

  Przeznaczenie produktu

  Kredyt może zostać udzielony na uregulowanie zobowiązań finansowych związanych z prowadzeniem działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym oraz ponoszenie przez producentów rolnych bieżących nakładów przyczyniających się do poprawy płynności finansowej poprzez zakup m.in.:

  1) kwalifikowanego materiału siewnego i szkółkarskiego,

  2) nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, pasz treściwych i koncentratów paszowych dla zwierząt gospodarskich,

  3) paliwa na cele rolnicze,

  4) inwentarza żywego, zaliczanego zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości do środków obrotowych,

  5) matek pszczelich użytkowych i reprodukcyjnych,

  6) materiałów opałowych do ogrzewania szklarni i tuneli,

  7) pasz objętościowych.

  Kredyt nie może zostać udzielony na spłatę kredytów przeznaczonych na zakup środków trwałych nabywanych w ramach realizacji inwestycji finansowanych ze środków PROW 2007-2013 lub stanowiących koszty kwalifikowalne w ramach działań PROW 2014-2020.

  Maksymalna kwota kredytu i okres kredytu

  1. Maksymalna kwota kredytu zależy od zdolności kredytowej klienta oraz nie może przekroczyć:

  1) 100 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni nie większej niż 50 ha użytków rolnych;

  2) 200 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni powyżej 50 ha i nie większej niż 100 ha użytków rolnych;

  3) 400 000 zł – gdy producent rolny prowadzi gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni powyżej 100 ha użytków rolnych.

  2. Kredyt może zostać udzielony maksymalnie na 60 miesięcy.

  Wysokość oprocentowania i prowizje

  1.  Należne Bankowi odsetki płacone odpowiednio przez:

  1) kredytobiorcę w wysokości 2 %,

  2)  ARiMR – w pozostałej części.

  2. Wysokość wszelkich opłat i prowizji płaconych przez klienta na rzecz Banku z tytułu udzielenia kredytu preferencyjnego, w tym pobieranych od czynności bankowych w okresie kredytowania - 0,5% kwoty udzielonego kredytu

  Wymagane dokumenty

  1. Wniosek kredytowy oraz kwestionariusz osobisty (dokumenty z Banku);

  2. oświadczenie producenta rolnego ((załącznik nr 28 do Zasad ARiMR - dokument z Banku);

  3. w przypadku producenta rolnego prowadzącego gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym o powierzchni powyżej 50 ha użytków rolnych dokumenty, potwierdzające powierzchnię użytków rolnych w gospodarstwie rolnym, takie, jak np. nakaz płatniczy podatku rolnego, akt własności gruntów rolnych wraz z wypisem z rejestru gruntów, umowa dzierżawy gruntów rolnych wraz z wypisem z rejestru gruntów, zaświadczenie wydane przez kierownika biura powiatowego ARiMR wskazujące powierzchnię zgłoszoną do płatności bezpośrednich;

  4. decyzja dotycząca należnego zobowiązania podatkowego na rok 2023, tj. nakaz płatniczy oraz polisa ubezpieczenia gospodarstwa rolnego;

  5. zaświadczenia o niezaleganiu wobec: KRUS; z tytułu podatku od nieruchomości (z Urzędu Gminy); z tytułu podatku wobec Urzędu Skarbowego (jeśli rolnik jest płatnikiem VAT);

  6. dokumenty dotyczące uzyskiwanych przychodów z prowadzonej działalności rolniczej (np.: zaświadczenia z dostaw mleka za 2021, 2022 i 2023 rok; faktury, rachunki itp. – do uzgodnienia z Bankiem);

  7. dokumenty związane z zabezpieczeniem kredytu (do uzgodnienia z Bankiem).

   

  Dlaczego warto?

  Oprocentowanie 2%
  Spłata do 5 lat
  Prowizja 0,5%

  Kurpiowski Bank Spółdzielczy w Myszyńcu
  Plac Wolności 56
  07-430 Myszyniec

  KRS: 0000145644
  NIP: 7581000889
  REGON: 000508632
  tel: 29 77-21-022

  Oddział w Myszyńcu

  Adres:
  Plac Wolności 56
  07-430 Myszyniec

  Tel: 29 77-21-022

  Oddział czynny:
  Poniedziałek 8.00 – 15.00
  Wtorek  8.00 – 17.00
  Środa 8.00 – 15.00
  Czwartek 8.00 – 15.00
  Piątek 8.00 – 15.00
  Oddział w Łysych

  Adres:
  ul. Sienkiewicza 38 A

  07-437 Łyse


  Tel: 29 77-25-015
  Dyrektor: 29 77-25-909

  Oddział czynny:
  Poniedziałek 8.00 – 15.00
  Wtorek  8.00 – 17.00
  Środa 8.00 – 15.00
  Czwartek 8.00 – 15.00
  Piątek 8.00 – 15.00
  Oddział w Ostrołęce

  Adres:
  ul. Dzieci Polskich 2
  07-410 Ostrołęka

  Tel.: 29 691-16-60

  Oddział czynny:
  Poniedziałek 8.00 – 15.00
  Wtorek  8.00 – 17.00
  Środa 8.00 – 15.00
  Czwartek 8.00 – 15.00
  Piątek 8.00 – 15.00
  Oddział w Rozogach

  Adres:
  ul. Rynek 12
  12-114 Rozogi

  Tel.: 89 72-26-012
  Dyrektor: 89 72-26-011

  Oddział czynny:
  Poniedziałek 8.00 – 15.00
  Wtorek  8.00 – 17.00
  Środa 8.00 – 15.00
  Czwartek 8.00 – 15.00
  Piątek 8.00 – 15.00
  Punkt Kasowy w Olszewie-Borkach

  Adres:
  ul. Władysława Broniewskiego 2B
  07-415 Olszewo-Borki

  Tel.: 29 764-25-08

  Placówka czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 08:00 do 15:00

  Punkt Kasowy w Czarni

  Adres:
  Czarnia
  07-431 Czarnia

  Tel.: 29 77-27-013

  Placówka czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 08:00 do 15:00

  Punkt Kasowy w Łysych

  Adres:
  ul. Ostrołęcka 2
  07-437 Łyse

  Tel.: 29 691-13-71

  Placówka czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 08:00 do 12:00

  Kurpiowski Bank Spółdzielczy w Myszyńcu oświadcza, iż opublikowane na niniejszej stronie internetowej informacje, mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty Banku w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Kurpiowski Bank Spółdzielczy w Myszyńcu nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań, podejmowanych w oparciu o te informacje. Bank nie odpowiada za treści umieszczone w zewnętrznych serwisach WWW, do których łącza zostały umieszczone na niniejszym serwisie.